menu
szukaj
szukaj

 • Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

  Informacja dotycząca punktów obsługi wybranych spraw cudzoziemców

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

  Regionalny System Ostrzegania - bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe

 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu


Grudzień 2019 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Zadania organu prowadzącego

Na terenie gminy Borek Wlkp. znajdują się bardzo dobrze rozwinięte placówki i instytucje oświatowo-wychowawcze. Funkcjonują trzy szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:
 • Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.,
 • Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie,
 • Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
oraz dwa zespoły szkół, w ramach których funkcjonują:
 • Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp. – Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zimnowodzie – Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Oprócz oddziałów przedszkolnych mali mieszkańcy Naszej Gminy mogą korzystać z usług z publicznego Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie.

Nad prawidłowościami administracyjnymi placówek oświatowych z ramienia organu prowadzącego czuwa jednoosobowe stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., a finansowo-księgowymi księgowość przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. i Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.


O ORGANIE PROWADZĄCYM

Stanowisko ds. oświaty mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Rynek 1, II piętro; e-mail: oswiata@borekwlkp.pl

inspektor ds. oświaty; tel. +48 65 571 61 20 w. 32, +48 605 050 188, fax +48 65 571 58 93

pracownicy ds. finansowych i kadrowych, obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty; tel. +48 65 57 16 114.

Zadania organu prowadzącego:
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Przygotowywanie do zatwierdzania przez burmistrza arkuszy organizacyjnych przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek, aprobata zmian organizacyjno-programowych niepowodujących większych zmian w budżetach placówek.
 • Prowadzenie spraw związanych z kształceniem specjalnym, nauczaniem indywidualnym, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi i rewalidacyjnymi.
 • Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na wniosek dyrektorów szkół.
 • Koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych; przygotowywanie stosownych aktów w tym zakresie.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Borku Wlkp. w sprawie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Współpraca z Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakresie realizacji zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi.
 • Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół.
 • Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z powierzeniem stanowisk dyrektorów szkół i przedszkoli.
 • Koordynacja polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów przedszkola, szkół podstawowych i zespołów szkół.
 • Ocena sprawności zarządzania placówkami, przygotowywanie dla burmistrza projektów cząstkowych ocen pracy dyrektorów, występowanie z projektami wniosków o nagrody i odznaczenia.
 • Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Sporządzanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego w przypadku zdania egzaminu lub podniesienia przez nauczyciela kwalifikacji.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych aktów mianowania.
 • Prowadzenie – zgodnie z obowiązującymi regulaminami – spraw związanych z przyznawaniem nagród rzeczowych i stypendiów wyróżniającym się uczniom.
 • Prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów; przygotowywanie decyzji o wpisie, odmowie dokonania wpisu lub skreśleniu z ewidencji placówek niepublicznych.
 • Koordynowanie pracy doradców metodycznych oraz współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w zakresie organizacji doradztwa metodycznego.
 • Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu, ze szkołami ponadgimnazjalnymi, z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi i kościelnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca z organizatorami olimpiad, konkursów, imprez kulturalnych i artystycznych, w których biorą udział uczniowie boreckich szkół oraz współpraca z placówkami oświatowymi przy realizacji konkursów.
 • Podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.
 • Realizacja i koordynacja zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z porozumień podpisanych przez Gminę Borek Wlkp.
 • Współpraca z dyrektorami przedszkoli i szkół w zakresie realizacji rządowych programów m.in. „Wyprawka szkolna”, „Radosna Szkoła”. Rozliczanie przyznanych dotacji.
 • Pomoc w przygotowywaniu projektów i programów służących lokalnej oświacie, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na poprawę bazy dydaktycznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej.
 • Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkola w zakresie planowania budżetu i finansowania realizowanych zadań, planowania, doskonalenia i dokształcania nauczycieli, zagospodarowania oraz remontów obiektów szkolnych, wzbogacania procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach posiadanych środków, organizowania szkoleń.
 • Koordynacja zadań finansowych w zakresie projektowania budżetów miejskich placówek oświatowych oraz dokonywania zmian w budżetach na wniosek dyrektorów placówek oświatowych.
 • Przygotowywanie zbiorczych sprawozdań opisowych z realizacji budżetu oświaty.
 • Obsługa finansowa komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne.
 • Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Miejskiego w BORKU Wlkp. w zakresie wykorzystania środków na inwestycje oświatowe, na zadania związane z ochroną środowiska, programami proekologicznymi, profilaktyką uzależnień oraz programami prozdrowotnymi realizowanymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, przygotowania postępowań przetargowych.
 • Przygotowywanie zarządzeń i uchwał w sprawie dotowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie spraw związanych z ich dotowaniem.
 • Organizacja dowozu uczniów do szkół boreckich oraz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych.
 • Realizacja zadania dofinansowywania przez miasto kształcenia pracowników młodocianych. Organizacja obsługi finansowej zadania. Wydawanie decyzji administracyjnych i rozliczenie przyznanej dotacji.
 • Obsługa finansowa realizowanych przez Urząd Miejski w Borku Wlkp. projektów i programów edukacyjnych. Rozliczenie przyznanych dotacji.
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania stypendium lub zasiłku szkolnego. Organizacja pomocy materialnej dla uczniów i obsługi finansowej zadania. Rozliczenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów.
 • Współdziałanie z instytucjami, związkami i inspektorami pracy w zakresie zapewnienia prawidłowych warunków pracy w placówkach oświatowych.
 • Współpraca ze szkołami oraz przedszkolem w zakresie pozyskiwania danych sprawozdawczo-statystycznych i dokonywania analiz obrazujących zakres zadań edukacyjnych i struktury kwalifikacyjnej zatrudnionych nauczycieli.
 • Na podstawie ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO) prowadzenie zbiorów z baz danych oświatowych miejskich szkół i placówek oświatowych, szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla których gmina Borek Wlkp. jest organem prowadzącym ewidencję. Koordynacja działań placówek publicznych i niepublicznych w zakresie zbierania danych oraz przygotowywanie raportów zbiorczych.
 • Współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi.SISMS
Dam pracę
Czyste powietrze
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015