Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Ankieta dot. ścieków

Ankieta dotycząca sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

Gmina Borek Wlkp., w związku z ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z  późn. zm.), prowadzi ewidencje zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencje przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z faktem, że nie wszyscy mieszkańcy wywiązali się z obowiązku przekazania danych do powyższej ewidencji, a także z zamiarem przeprowadzenia aktualizacji posiadanych już danych, w miesiącu wrześniu zostanie udostępniona wszystkim mieszkańcom ankieta, którą po wypełnieniu należy zwrócić do urzędu w terminie do końca października 2022 r.
Wypełnioną ankietę proszę dostarczać do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. (osobiście, za pośrednictwem poczty, na adres e-mail Urzędu: sekretariat@borekwlkp.pl lub za pośrednictwem sołtysa).

Ankietę można również wypełnić w wersji elektronicznej pod linkiem:
https://ecogmina.pl/ankieta/?Gmina=2112

Ankieta dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. oraz na stronie internetowej www.borekwlkp.pl w zakładce „Dla mieszkańców – Środowisko – Ankieta dot. ścieków”.
Ponadto informuje się, że eksploatacja zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga  dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Borku Wlkp. zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późń. zm.).

Pliki do pobrania