Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Opublikowano 22 maja 2023

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu zagwarantowanie lepszej ochrony osobom, które doświadczają przemocy.

Pierwsza zmiana nowelizacji w kontekście do dotychczasowej ustawy jest  nowa nazwa – wcześniejsza to ustawa “o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” zastępuje  nową nazwą ustawy “o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Dotychczasowa definicja przemocy w rodzinie została zmieniona, a w jej nowej treści uwzględniono także kwestię przemocy ekonomicznej oraz cyberprzemocy. Regulacja dodała również nową definicję osoby doznającej przemocy domowej- zgodnie z nowymi przepisami, małoletni, który był świadkiem przemocy domowej, powinien być traktowany także jako osoba doznająca przemocy.

Treść ustawy przewiduje również nowe regulacje przeznaczone dla osób stosujących przemoc domową- m.in. skierowanie do uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym. Rozwiązanie to ma na celu wykształcenie u osób stosujących przemoc umiejętności samokontroli. Osoba stosująca przemoc będzie miała obowiązek uczestniczenia w wybranym programie, a za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana została kara ograniczenia wolności lub kara grzywny.

Nowelizacja wprowadza również szereg rozwiązań, które mają na celu usprawnienie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz zmieniają procedurę “Niebieskiej Karty”. To tylko niektóre z licznych zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy, która wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ustawa wchodzi w życie dnia 22 czerwca 2023r.

Można zapoznać się  ze zmianami ustawy  pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2799_u/$file/2799_u.pdf