Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Zmiany w przepisach dotyczących pozyskiwania dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauracyjne przy zabytku
Opublikowano 15 lipca 2021

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r.. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. 2021, poz. 731) uprzejmie informuję o zmianach w obowiązujących przepisach.

Po pierwsze zmiany te dotyczą terminu składania wniosków o dotacje do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nowy termin to 30 listopada roku poprzedzającego planowane przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru. Dotychczas wynikający z poprzedniego rozporządzenia termin 28 lutego jest już nieaktualny. Niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie także ważne pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem. Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace, planowane do wykonania w 2022 r., zostanie ogłoszony przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Po drugie do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek może być złożony z pominięciem ww. terminów przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, jeżeli prace są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które nastąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Poprzednio możliwość taka dotyczyła wyłącznie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przypominam jednak, że zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, właściciel lub posiadacz zabytku musi zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, a także zaginięciu lub kradzieży zabytku nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia.

Po trzecie wniosek kierowany do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (terminy naborów 31 października roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku, 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona w przypadku prac, które zostaną dofinansowane) musi zawierać już pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które mają być przedmiotem dotacji - w przypadku, gdy prace te zostaną dopiero przeprowadzone.