Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

„Działamy EKOczule”

Stowarzyszenie „Działamy EKOczule”
Karolew 1, 63-810 Borek Wlkp.
e-mail: dzialamyEKOczule@wp.pl
Regon 527156056, NIP 6961905550
konto 86 8678 0005 0020 0200 1373 0001

Przedstawiciel Stowarzyszenia:
Ewa Dąbrowska-Gulcz

Jesteśmy ekologicznym Stowarzyszeniem „Działamy EKOczule”. Zostaliśmy wpisani do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Gostyńskiego 1 grudnia 2023 r. pod numerem 20/2023. Naszym celem jest podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Działamy na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Propagujemy ideę ochrony przyrody i środowiska. Chcemy podnosić świadomość społeczną w zakresie zależności człowiek – przyroda, konieczności i metod ochrony różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej. Oceniamy wpływ działalności człowieka oraz różnorodnych inwestycji na stan zachowania środowiska, siedlisk przyrodniczych oraz cennych gatunków roślin i zwierząt. Propagujemy świadomość ekologiczną i integrację środowisk ekologicznych.
Nasze cele realizujemy poprzez nieodpłatne:
1. prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i badawczych w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego,
2. podejmowanie działań interwencyjnych i kontrolnych w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzegania przepisów i zasad ochrony przyrody i środowiska,
3. wyrażanie opinii na temat spraw z zakresu ochrony przyrody, formułowanie wniosków i opinii w procesie stanowienia prawa, kierowanie wniosków i wystąpień do organów władzy publicznej oraz innych odpowiednich organów i podmiotów,
4. występowanie z propozycjami zmian prawnych w sprawach objętych celami Stowarzyszenia,
5. zachowanie i odtwarzanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej poprzez czynną ochronę siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, szczególnie w wyniku przemysłowej hodowli zwierząt i uprawy roślin,
6. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, debat i konkursów adresowanych do wszystkich zainteresowanych środowiskiem przyrodniczym i ekologią,
7. inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych, administracyjno-sądowych i sądowych dotyczących środowiska naturalnego, w szczególności w postępowaniach o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji negatywnie oddziaływujących na środowisko,
8. wywieranie nacisku na tych, którzy swoim bezpośrednim działaniem przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenie,
9. informowanie społeczeństwa i władzy o problemach środowiska i uświadamianie zagrożeń, odpowiedzialności i możliwości działania,
10. współdziałanie z osobami, instytucjami i organizacjami o podobnych celach.

Działamy na terenie Wielkopolski.

Pliki do pobrania