Przedsiębiorczość Natura Gościnność

WSP „Borek”

Dane kontaktowe

Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze „BOREK”, zwane dalej WSP „Borek”

Adres do korespondencji:
WSP „Borek”
Karolew 7
63-810 Borek Wielkopolski

E-mail: wspborek@karolew.pl lub ordanik@karolew.pl;
Tel. kontaktowy: 502 608 085

Zarząd WSP „Borek”

 • Henryk Bogdan ORDANIK - prezes (tel. kontaktowy: 502 608 085)
 • Franciszek RATAJCZYK - wiceprezes
 • Małgorzata PIENIĘŻNA - skarbnik
 • Barbara KRĘCIOŁEK - sekretarz

Członkowie WSP „Borek”

 • 45 osób fizycznych;
 • 11 osób prawnych, w tym 8 kół łowieckich działających na terenie objętym zasięgiem terytorialnym działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie, których członkowie są członkami WSP „Borek” (około 500 osób).

Zespoły problemowe WSP „Borek”

 1. Edukacja społeczna i propagowanie wiedzy o środowisku - Marian PIASNY - kierownik zespołu (tel. kontaktowy: 508 185 907);
 2. Ochrona i wzbogacanie środowiska naturalnego - Krzysztof SEREK - kierownik zespołu (tel. kontaktowy: 601 334 901);
 3. Ochrona zwierzyny drobnej przed drapieżnikami - Henryk Urbański - kierownik zespołu (tel. kontaktowy: 500 257 222);
 4. Wsiedlanie zajęcy, kuropatw, dzikich królików i bażantów - Stefan NAPIERAŁA - kierownik zespołu (tel. kontaktowy: 665 091 053);
WSP „Borek” zaprasza do współpracy wszystkie osoby fizyczne i prawne, dla których dobro przyrody nie jest bez znaczenia.

Historia WSP "Borek”

Pomysłodawcą powołania stowarzyszenia jest Henryk Ordanik – właściciel gospodarstwa rolnego „Karolew”.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze „Borek” zarejestrowano w KRS w dniu 30 maja 2005 r.

Podstawą prawną działalności jest statut, opracowany na podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm). Statut WSP „Borek” opracowany został przy udziale miłośników przyrody (leśników, rolników, nauczycieli i myśliwych), wśród których niebagatelną rolę odegrał prof. dr hab. Marek Heine – ówczesny prezes Wojskowego Koła Łowieckiego nr 418 „WIDAWA” z siedzibą we Wrocławiu.

WSP „Borek” zorganizowało wiele różnych przedsięwzięć, między innymi konkursy dotyczące zagadnień własnego środowiska przyrodniczego, gdzie poruszano problematykę określoną tematem konkursu, np. „Kręgowce Wielkopolski zagrożone wyginięciem”, „Wakacyjne spotkania z przyrodą”, „I Ty możesz mieć swoje drzewo”, „Moje ulubione drzewo”, „Mieszkańcy wód naszej okolicy”, „Rośliny dziko żyjące”, „Ptaki dziko żyjące Wielkopolski”, „Flora i fauna wielkopolskich łąk i pastwisk” itp.

Ponadto, Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze „Borek”, przy udziale myśliwych z kół łowieckich, opracowało i wdrożyło do praktyki „Program poprawy warunków bytowania oraz reintrodukcji zajęcy szaraków i kuropatw na terenie powiatu gostyńskiego, który obejmował:

 • monitoring populacji zająca i kuropatwy,
 • program redukcji drapieżników,
 • program poprawy warunków bytowania zajęcy i kuropatw
 • przygotowanie łowiska oraz aklimatyzację zajęcy i kuropatw.

WSP organizuje też festyny i pikniki ekologiczne, a w tym turnieje strzeleckie, strzelanie z łuku, ognisko myśliwskie z grochówką; dochodzi wtedy do wymiany doświadczeń na temat odbudowy stanów zwierzyny drobnej.

Cel działalności WSP „Borek”

Celem działalności WSP „Borek” jest stworzenie, na terenie powiatu gostyńskiego i okolicznych gmin Rzeczypospolitej Polskiej, optymalnych warunków dla zachowania i rozwoju wybranych zwierząt dziko żyjących poprzez:

 1. Monitoring i inwentaryzację wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących.
 2. Inicjowanie badań naukowych nad występującymi zagrożeniami optymalnego rozwoju zwierząt dziko żyjących.
 3. Inwentaryzację źródeł zagrożenia dla występujących gatunków zwierząt dziko żyjących.
 4. Tworzenie stałych i okresowych osłon dla zwierząt dziko żyjących w postaci zalesień, zadrzewień, zakrzewień, tworzenia remiz, ochrony miejsc lęgowych.
 5. Wzbogacanie naturalnej bazy żerowej dla zwierząt.
 6. Zachowanie istniejących naturalnych zbiorników wodnych, rekonstrukcję i tworzenia nowych.
 7. Propagowanie wiedzy na temat racjonalnego stosowania środków chemicznych w rolnictwie i leśnictwie.
 8. Propagowanie wiedzy na temat konieczności stosowania urządzeń i środków ochrony miejsc lęgowych.
 9. Upowszechnianie wiedzy na temat konieczności stosowania terminów i technik agrotechnicznych nie zagrażających bytowaniu zwierząt na danym terenie.
 10. Tworzenie i upowszechnianie ekologicznych programów edukacyjnych dla młodzieży w wieku szkolnym na temat zwierząt dziko żyjących.
 11. Tworzenie i utrzymywanie korytarzy ekologicznych dla zwierząt dziko żyjących.
 12. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania optymalnej liczebności populacji zwierząt, właściwej dla zapewnienia równowagi ekosystemów oraz realizacji głównych celów gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie.
 13. Ochronę zwierzyny przed zagrożeniami wynikającymi z ruchu pojazdów samochodowych na drogach.
 14. Budowę urządzeń niezbędnych do rozrodu i przechowywania gatunków szczególnie zagrożonych.
 15. Introdukcję gatunków zagrożonych wyginięciem na tereny uprzedniego ich występowania.