Przedsiębiorczość Natura Gościnność

GEDEON

O nas

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych „Gedeon” odbyło się 22 października 2014 r. Podczas zebrania podjęto uchwały o założeniu stowarzyszenia i o przyjęciu statutu oraz wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenie zostało wypisane do rejestru stowarzyszeń 15 stycznia 2015 r. Dzięki uprzejmości ks. Daniela Litkowskiego siedziba stowarzyszenia mieści się w zabudowaniach przykościelnych Parafii pw. PNMP w Borku Wlkp. przy ulicy Zdzież 1.

Cele stowarzyszenia są bardzo różnorodne, tak aby każdy jego członek mógł znaleźć pole do realizacji własnych projektów. Szczególny nacisk stowarzyszenie położyło jednak na pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy, w tym uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych używek. Działania nasze skierowane są na rzecz moralnego i psychicznego uzdrowienia rodziny, szczególnie dzieci, oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Mottem członków naszego stowarzyszenia jest promocja abstynenckiego stylu życia oraz uświadamianie zagrożeń, jakie niesie za sobą uzależnienie. Szczególny nacisk kładziemy na uprawianie sportu.

Do tej pory dzięki zaangażowaniu i pracy członków stowarzyszenia udało się wyremontować salkę, w której mieści się jego siedziba. Pozyskano też meble, które służyć mają członkom oraz sympatykom stowarzyszenia podczas zebrań i spotkań.

Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia grupy terapeutycznej AA.

Nasze działania

Do tej pory dzięki zaangażowaniu i pracy członków stowarzyszenia udało się wyremontować salkę, w której mieści się jego siedziba. Pozyskano też meble, które służyć mają członkom oraz sympatykom stowarzyszenia podczas zebrań i spotkań.

Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia grup terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin.

Jeśli problem uzależnienia od alkoholu nie jest ci obcy, a szukasz wsparcia bądź też chciałbyś udzielić wsparcia innym – napisz do nas: stowarzyszeniegedeon@gmail.com.

Władze stowarzyszenia

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków. Do jego zadań należy określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia; uchwalanie zmian statutu; wybór i odwoływanie wszystkich władz stowarzyszenia; rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności stowarzyszenia; udzielanie Zarządowi absolutorium; uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia; podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego; podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia wewnętrznych regulaminów stowarzyszenia; rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego władze; rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, dotyczących odmowy przyjęcia do stowarzyszenia, skreślenia z listy członków oraz wykluczenia; podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zebrania i przyjętej do porządku obrad, które nie wchodzą w kompetencje innych władz stowarzyszenia.

Do kierowania działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania powołany jest Zarząd.

W skład Zarządu wchodzą:

  • Szafraniak Janusz - prezes
  • Szczepaniak Michał - wiceprezes
  • Paczyńska Magdalena - sekretarz
  • Szałata Maria - skarbnik
  • Szymczak Berger Ola - członek

Do zadań Zarządu stowarzyszenia należy: realizacja celów stowarzyszenia; kierowanie działalnością stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; ustalanie planów pracy i budżetu stowarzyszenia; sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia; podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia; zwoływanie Walnego Zebrania; podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i skreślenia członków; opracowywanie i przyjmowanie procedur i wzorów dokumentów umożliwiających bieżącą, zgodną z uchwałami Walnego Zebrania działalność stowarzyszenia.

Do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia powołana jest Komisja Rewizyjna.

W jej skład wchodzą:

  • Roszak Szymon - przewodniczący
  • Paradysz Krzysztof - wiceprzewodniczący
  • Frąckowiak Danuta - sekretarz

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: przeprowadzanie co najmniej raz na rok kontroli całokształtu działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej; składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, wraz z oceną działalności i wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarząd; występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania lub zebrania Zarządu ; uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym; prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia; składanie wniosków o absolutorium dla władz
stowarzyszenia.

Kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Gedeon”
ul. Zdzież 1
63-810 Borek Wielkopolski
e-mail: stowarzyszeniegedeon@gmail.com
WWW: http://stowarzyszeniegedeonborekwlkp.vgh.pl
tel. 693 644 858
KRS 0000539138
Nr konta: 37 2030 0045 1110 0000 0401 3590

Strona „Grupy wsparcia”

Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane 15 stycznia 2015 r., więc póki co jesteśmy na etapie tworzenia grup terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Jeśli problem uzależnienia od alkoholu nie jest ci obcy, a szukasz wsparcia bądź też chciałbyś udzielić wsparcia innym – napisz do nas: stowarzyszeniegedeon@gmail.com.