Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

Granty PPGR - ważny komunikat dotyczący uzupełnienia dokumentów
Opublikowano 25 listopada 2021

Zdjęcie ilustracyjne wpisu: Granty PPGR - ważny komunikat dotyczący uzupełnienia dokumentów

Szanowni Państwo,

W związku z nałożeniem na gminy obowiązku weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach w ramach konkursu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”, proszę o dostarczenie dokumentów:

1. Potwierdzenie faktu pracowania w PGR (jeżeli nie zostały dostarczone wcześniej) np.:
- Świadectwo Pracy,

- Umowa o pracę,

- zaświadczenie z KOWR,

- zaświadczenie z ZUS,

- inny dokument (np. legitymacja ubezpieczeniowa, akt notarialny wykupu mieszkania z którego będzie wynikać zastosowanie ulgi preferencyjnej, zniżki z tytułu zatrudnienia w PPGR).

 

2. Dokument potwierdzający fakt pokrewieństwa w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)  osoby pracującej w zlikwidowanym PPGR  z  uczniem (np. akt małżeństwa lub inny dokument –może być wydany wcześniej, nie musi być aktualnie datowany).

 

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych członka rodziny, który pracował w zlikwidowanym PPGR- jeżeli żyje (w załączeniu).
 

Prośba ta podyktowana jest  koniecznością doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej przez przedstawicieli Cyfrowej Gminy, którzy oceniają wniosek Gminy Borek Wlkp. i zwrócili się z pismem o uzupełnienie dodatkowych dokumentów (już po złożeniu wniosku o dofinansowanie).

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z zapisami programu z grantu mogą skorzystać osoby, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i  2021)  sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy.

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.,

ul. Rynek 1, biuro nr 10, 63-810 Borek Wlkp. do dnia 8 grudnia 2021r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do urzędu).

Pliki do pobrania