Przedsiębiorczość Natura Gościnność

Informacja dla organizacji pozarządowych
Opublikowano 29 września 2020

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty określone art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert współpracy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021 do dnia 30 września 2020 r.