Przedsiębiorczość Natura Gościnność
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski
ozdobnik graficzny - zdjęcie prezentujące Borek Wielkopolski

LI sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Opublikowano 16 listopada 2022

Zawiadamiam, że LI sesja Rady Miejskiej Borku Wlkp., odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku tj. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Miejskiej.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

 

6.      Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmian budżetu i w budżecie na rok 2022;

2)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2022-2028;

3)      przyjęcia „Rocznego Programu  Współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,

4)      zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;

5)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp.;

6)      górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych;

7)      określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski;

8)      określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celów obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami.

 

7.      Odpowiedź Burmistrza na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji.

8.      Wolne głosy, wnioski i informacje.

9.      Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Pliki do pobrania